Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://annakoziolsiwek.pl/ oraz https://jestem-plodna.pl/ („Strona internetowa”), jak również przetwarzania Twoich danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdziesz także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej plików cookie.

W poszczególnych sekcjach Polityki prywatności znajdziesz następujące informacje (po kliknięciu na każdy z poniższych tytułów zostaniesz przeniesiony do właściwej sekcji/rozwinie się odpowiednia treść):

Dane administratora i kontakt z administratorem

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Anna Kozioł Siwek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jestem Anna Kozioł Siwek, 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Słoneczna 20; NIP 754 287 17 52. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się ze mną kontaktować, pisząc na adres e-mail: [anna.koziol.siwek@gmail.com].

Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z administratorem (droga mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy, komunikatory na portalach społecznościowych)

Gdy kontaktujesz się ze mną mailowo, telefonicznie, poprzez formularz kontaktowy lub komunikator na portalach społecznościowych – np. poprzez Messenger, WhatsApp, bezpośrednie wiadomości na Instagramie, Twoje dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i są one przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania – co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • podejmowania działań przed zawarciem umowy, zakupem produktu na Twoje żądanie, np. przesyłanie ofert na Twoją prośbę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub przesłania Ci oferty.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zawarcia z Tobą umowy, dane osobowe zgromadzone w toku prowadzonej korespondencji są przechowywane na zasadach wskazanych w sekcji „Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)”. Jeśli nie dojdzie między nami do zawarcia umowy, dane osobowe zostaną usunięte maksymalnie po upływie 6 miesięcy od nawiązania kontaktu.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

W przypadku, gdy zawrzemy umowę o świadczenie przez mnie usług na Twoją rzecz, gdy założysz konto na mojej stronie internetowej, zamieścisz swój komentarz na Stronie internetowej, dokonasz zakupu w moim sklepie internetowym lub zapiszesz się na organizowane przeze mnie szkolenie lub podobne wydarzenie, otrzymuję dane osobowe bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • realizacji usług świadczonych przeze mnie drogą elektroniczną, czyli za pośrednictwem Strony internetowej, w tym: umożliwienia korzystania z konta on-line, identyfikacji osoby rejestrującej konto on-line/logującej się na koncie on-line, zamieszczania komentarzy pod wpisami na Stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, co stanowi mój prawnie  uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych przez telefon, jeśli wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

W przypadku konta on-line dane przetwarzane na tym koncie będą przechowywane do czasu usunięcia konta (za wyjątkiem danych transakcyjnych, które mam obowiązek przechowywać zgodnie z terminami ustawowymi).

W przypadku dodania treści (wpisu, komentarza) na Stronie internetowej, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania publikacji danego wpisu lub komentarzy pod wpisem, a po jego usunięciu nie będą przeze mnie przechowywane.

Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli zawieram z Tobą umowę o świadczenie na moją rzecz usług lub inną umowę, dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, zapobiegania oszustwom, utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Ciebie komunikatów marketingowych przez telefon, jeśli wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia tej umowy i jej realizacji. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie stanowi warunku zawarcia umowy i jej realizacji.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli mój klient lub kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Ciebie lub zostałeś przez niego wyznaczony do bieżących kontaktów w związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymuję od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Ciebie.

Przetwarzam wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę podmiotu, który reprezentujesz lub z którym współpracujesz, nazwę stanowiska/nazwę pełnionej funkcji, zakres spraw, którymi się zajmujesz), dane dotyczące udzielonego umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Twoje dane osobowe przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i mojego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie nam sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;
 • w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z moich prawnie uzasadnionych interesów, polegających możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
 • w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Twoim pośrednictwem, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • w celach marketingowych, tj. przesyłania Tobie informacji handlowych  drogą elektroniczną, w tym newslettera, lub kierowania do Ciebie  marketingu prze telefon – jeśli wyraziłeś mi na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z moim kontrahentem lub klientem, a następnie będą przeze mnie przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do momentu jej cofnięcia.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z subskrypcją Newslettera

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie ode mnie drogą mailową Newslettera, Twoje dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Twoje dane osobowe będę przechowywać do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody.

Przetwarzanie danych osobowych w mediach społecznościowych

Prowadzę profile w następujących mediach społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/jestemAKS

Instagram –https://www.instagram.com/jestem_plodna/

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskuję Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji moich fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem mi wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. Przetwarzam Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 • Twój identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 • Twoje dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach mogę poznać Twój wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod moimi postami;
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
 • dane statystyczne dotyczące odwiedzin moich profili lub kanałów w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które organizuję, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi mój prawnie  uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, ja i Facebook Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Według nich, Facebook Ireland przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Zaznaczam, że nie mam żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie mogę go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymuję od operatorów, mam na nie ograniczony wpływ i mogę uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych mi za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane przez czas udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania (maksymalnie przez 30 dni) lub do momentu zakończenia współpracy bądź usunięcia Twojego profilu użytkownika na portalu społecznościowym w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przeze mnie w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na moim profilu do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających moje profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Pamiętaj, że poza mną administratorem Twoich danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za jego pośrednictwem odwiedzasz mój profil. Mam ograniczony wpływa na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych przez danego operatora portalu społecznościowego. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem którego odwiedzasz mój profil.

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez operatorów znajdziesz tutaj:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875\

Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów

Jeśli bierzesz udział w organizowanym przeze mnie konkursie na mojej Stronie internetowej lub w mediach społecznościowych, zasady przetwarzania danych osobowych mogą być odrębnie określone w zasadach takiego konkursu. Jeśli nic innego nie wynika z tych odrębnych zasad, Twoje dane osobowe, przekazane bezpośrednio przez Ciebie, przetwarzam w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy, poinformowania go o nagrodzie, przekazania nagrody – na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 • w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na mnie w związku z organizacją konkursu i przekazaniem nagrody zwycięzcy, jeśli charakter danego konkursu i przyznanej nagrody tego wymaga – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami podatkowymi;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń – co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Jeśli przyznanie nagrody będzie wiązało się z realizacją obowiązków podatkowych, podanie przez Ciebie danych osobowych będzie obowiązkowe.

Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z tym, że przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, możesz do mnie kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W związku z tym przetwarzam Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Tobą lub inną osobą, która w Twoim imieniu przesyła mi wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzam dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przeze mnie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 • na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 • w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowałam się do przesłanego wniosku, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez mnie innym podmiotom, tj.:

 • moim podwykonawcom, kontrahentom, w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, szkoleniowe, księgowe, marketingowe, informatyczne (w większości przypadków są to podmioty przetwarzające, z którymi zawarłam umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych);
 • bankom lub instytucjom pośredniczącym w dokonywaniu płatności w sklepie internetowym;
 • podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
 • w przypadku publikowania przez Ciebie treści na mojej Stronie internetowej lub na profilu w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową lub moje profile w mediach społecznościowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na stosowanie na Stronie internetowej reklamowych plików cookie (o czym mowa niżej w Polityce prywatności) lub jeśli jesteś subskrybentem Newslettera, analizuję dane dotyczące historii przeglądania przez Ciebie treści na Stronie internetowej, historii transakcji dokonanych w sklepie internetowym, historii aktywności na moich profilach w mediach społecznościowych, jak również dane pochodzące z wysyłanych przeze mnie Newsletterów. Analiza ta jest podejmowana w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem Twoich działań, zachowania kliknięć na Stronie internetowej lub w Newsletterze (jeśli go subskrybujesz). Informacje te nie będą jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Analiza ta ma na celu dobór wyświetlanych Ci reklam podczas przeglądania stron internetowych oraz dobór oferowanych Ci produktów. Możesz otrzymać oferty specjalne za pośrednictwem zindywidualizowanej reklamy e-mailowej, pocztowej lub internetowej na mojej Stronie internetowej lub na zewnętrznych kanałach (np. w mediach społecznościowych).

Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przeze mnie profili lub kanałów na portalach społecznościowych, Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem określonego portalu społecznościowego, którego serwery mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności Standardowych Klauzul Umownych UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w politykach prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

W związku z korzystaniem przeze mnie z usług Google Analytics, Google Tag Manager oraz Google Search Console, poczty elektronicznej oraz potencjalnie innych dostawców usług, Twoje dane osobowe również mogą być przekazywane do państwa trzeciego, wyłącznie na podstawie odpowiednich zabezpieczeń przewidzianych w RODO, w szczególności na podstawie Standardowych Klauzul Umownych UE.

W przypadku usługi Google Analytics zostało wdrożone na Stronie internetowej anonimowe rejestrowanie adresów IP (tzw. maskowanie IP) poprzez kod „gat._anonymizelp();”. Dzięki temu adres IP użytkownika jest na terytorium UE oraz EOG skracany przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam skracany. Więcej na temat przetwarzania informacji w ramach usługi Google Analytics możesz przeczytać tutaj: https://policies.google.com/privacy

Przysługujące Ci prawa

W związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 • sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na odstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji mojego prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 • cofnięcia udzielonych zgód w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem.

Powyższe prawa możesz zrealizować, pisząc do mnie na adres e-mail: [anna.koziol.siwek@gmail.com]

Dodatkowo, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg możesz znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Pliki cookie

Na Stronie internetowej korzystam z plików cookie lub innych podobnych technologii. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje o Twojej aktywności na Stronie internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego wchodzisz na Stronę internetową.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogę przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te pliki opisuję poniżej jako niezbędne). Na stosowanie wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) potrzebuję Twojego zezwolenia.

Korzystając ze strony internetowej, za pośrednictwem ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie i innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. W każdej chwili możesz zmienić zdanie i cofnąć zgodę, zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z instrukcjami wskazanymi niżej.

W ramach Strony internetowej korzystam z następujących rodzajów plików cookie:

 • Ściśle niezbędne pliki cookie, które zgodnie z prawem NIE wymagają Twojej uprzedniej zgody, są niezbędne dla prawidłowego działania Strony internetowej, w tym do wykonywania określonych zadań takich jak choćby wykonywanie usług, które zleciłeś za pośrednictwem Strony internetowej, zapisywania Twoich preferencji (na przykład preferencji dotyczących plików cookie), czy do utrzymywania Cię zalogowanego na Twoim koncie. Pliki te nie są usuwane po zakończeniu przez Ciebie przeglądania strony internetowej, ale mają określony czas ważności. Instalacja ściśle niezbędnych plików cookie nie wymaga Twojej uprzedniej zgody: są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, kiedy wchodzisz na Stronę internetową lub dokonujesz konkretnych wyborów na stronie.
 • Pliki cookie wydajnościowe są wykorzystywane do weryfikacji liczby odwiedzin Strony internetowej i źródeł, z których trafiłeś na moją Stronę internetową, co służy analizie skuteczności Strony internetowej oraz do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Te pliki cookie wymagają Twojej uprzedniej zgody.
 • Funkcjonalne pliki cookie są potrzebne do realizacji określonych funkcji na Stronie internetowej, na przykład funkcji wideo lub czatów na żywo. Mogą być wykorzystywane na przykład do przechowywania danych technicznych koniecznych do odtwarzania treści wideo lub audio, które możesz chcieć obejrzeć lub odsłuchać na stronie. Te pliki cookie wymagają Twojej uprzedniej zgody.
 • Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami, wśród których mogą znajdować się pliki podmiotów trzecich. Te pliki wymagają Twojej  uprzedniej zgody. Te podmioty trzecie mają dostęp do informacji zebranych przez swoje pliki cookie. Są to następujące podmioty:
 • Google Inc. (poprzez usługę Google Analytics i Google Doubleclick i, gdzie ma to zastosowanie, przez wtyczkę Google Plus);
 • Facebook (przez wtyczki);
 • Instagram (przez wtyczki).

Pliki cookie związane z reklamami i ich odbiorcami mogą obejmować profilujące pliki cookie, czyli takie, które tworzą profile użytkowników w celu dostarczania reklam zgodnych z preferencjami okazanymi przez użytkowników podczas korzystania z Internetu wykorzystywane do celów reklamowych oraz pliki cookie do retargetingu, które są używane w celu dostarczania reklam dotyczących produktów podobnych do tych, którymi wykazałeś zainteresowanie (np. wyświetlają strony o produktach, które odwiedziłeś na mojej Stronie internetowej, kiedy przeglądasz strony powiązane) lub do pomiaru efektywności kampanii marketingowych (mojej lub podmiotów trzecich).

 • Pliki cookie mediów społecznościowych, które umożliwiają operatorom portali społecznościowych instalowanie ich własnych plików cookie poprzez ich wtyczki. Te pliki wymagają Twojej uprzedniej zgody. Są one zarządzane bezpośrednio przez podmioty trzecie i mogą być także używane, kiedy przeglądasz inne strony, aby dostarczyć Ci reklamy, które są zgodne z Twoimi preferencjami.

Jak wskazałam powyżej, w celu stosowania innych plików cookie niż niezbędne konieczna jest Twoja zgoda. W związku z tym, gdy pierwszy raz odwiedzasz moją Stronę internetową, wyświetla Ci się baner z informacją o plikach cookie. W przyszłości, podczas kolejnych odwiedzin na Stronie internetowej nie powinien on się już wyświetlać, gdyż niezbędne pliki cookie zapiszą Twoje preferencje. Jeśli zdecydujesz się na usunięcie również ściśle niezbędnych plików cookie po wizycie na Stronie internetowej, baner z informacją o plikach cookie zostanie wyświetlony ponownie, podczas kolejnych odwiedzin Strony internetowej.

Możesz w każdej chwili swobodnie zdecydować o zablokowaniu instalacji dowolnych plików cookie na Stronie internetowej lub wycofać wcześniej wyrażoną zgodę, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Pamiętaj proszę, że wyłączenie obsługi jednego lub większej liczby plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcje Strony internetowej.

Szczegółowe informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia swojej przeglądarki w zakresie stosowania plików cookie znajdziesz pod poniższymi linkami:

Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl”& HYPERLINK “https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl”hl=pl

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek HYPERLINK “https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl”& HYPERLINK “https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox?redirectslug=usuwanie-ciasteczek&redirectlocale=pl”redirectlocale=pl

Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Opera – https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

Safari – https://www.apple.com/legal/privacy/pl/cookies/

Zmiany Polityki prywatności

Niniejsze Polityki prywatności może zostać zaktualizowane w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub stosowanie plików cookie, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przeze mnie danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych plików cookie.

Niniejszą Politykę prywatności wprowadzono dnia 01.10.2021 r.

https://drive.google.com/file/d/1GiQuSKF0ckUP2kOS7znay57SCBW1fnw2/view?usp=sharing